Asbestsanering Stockholm

En effektiv lösning på asbest i Stockholm

Asbest har under 1900-talet använts flitigt i nyproduktionen av byggnader, tack vare dess isolerande, smidiga och brandskyddande egenskaper. Under 80-talets förbjöds dock ämnet av några enkla anledningar - asbest bidrar till lungcancer och andra lungsjukdomar.

När asbest sitter fast är det helt ofarligt, när det istället börjar bearbetas i samband med ombyggnationer eller rivning frisläpps de hälsofarliga partiklarna. För att undvika att dessa partiklar frisläpps är det av yttersta vikt att sanera drabbade områden vid misstanke.

Vi har 25 års erfarenhet i branschen och all utrustning som krävs. Tveka inte att höra av dig vid behov av asbestsanering! 


Hur saneras asbest?

Vi anpassar självklart en lösning efter dina förutsättningar. Så här kan arbetsprocessen se ut om du anlitar oss för sanering av asbest:

Kartläggning: Efter att du har kontaktat oss genomför våra specialister en bedömning för att identifiera eventuell förekomst av asbest. Asbest har historiskt använts i bland annat isolering, takplattor och golv. Med hjälp av prover fastställer vi var och i vilken omfattning asbest förekommer. Därefter formulerar vi en anpassad saneringsplan.

Skydd: När förorenade områden har identifierats, avgränsas de noggrant med särskild skyddsplast. Detta är kritiskt för att förhindra spridning av asbestfibrer under saneringsarbetet. All vår personal är utrustad med godkända skyddskläder och andningsskydd för att minimera risk för exponering.

Avlägsnande av asbest: Efter förberedelserna inleds det faktiska saneringsarbetet. Asbesthaltiga material och komponenter avlägsnas varsamt med specialutrustning, varvid stor vikt läggs vid att inte skapa damm. Området genomgår därefter en noggrann rengöringsprocess för att säkerställa att alla asbestfibrer avlägsnas. Avfallet samlas i behållare specifikt designade för asbestavfall.

Avfallshantering: Det kontaminerade avfallet transporteras sedan till våra godkända anläggningar. På dessa anläggningar hanteras avfallet på ett sätt som garanterar att det inte utgör något fortsatt hot mot miljön eller människors hälsa.

Vad du kan förvänta dig av oss

Vikten av att asbest hanteras på rätt sätt kan inte överdrivas. Detta är en process som kan göras själv i egenskap av privatperson, men konsekvenserna av eventuella misstag är ödesdigra. Kunskapen om asbest och utrustningen vid saneringen måste vara omfattande. För att minska risken för framtida lungsjukdomar, ska saneringen genomföras av certifierade yrkesprofessionella.

Har du frågor om vår sanering av asbest, eller vill ta del av en kostnadsfri offert? Tveka inte att kontakta oss!

För effektivt avlägsnande av asbest